I Västernorrland finns ett stort antal bibliotek. De är av flera olika slag; statliga, kommunala och privata. Ett folkbibliotek skall finnas i varje kommun, ofta kompletteras huvudbiblioteket på centralorten av biblioteksservice i kommunens övriga delar. Ett regionalt länsbibliotek fungerar som resursstöd för de kommunala biblioteken. Universiteten har sina egna bibliotek. Under kategorierna till vänster hittar du information om biblioteken i Västernorrlands län.

Historia

De äldsta biblioteken fungerade som både bibliotek och arkiv. Vid arkeologiska utgrävningar i sumeriska stadsstater har man hittat tempelrum med lertavlor fulla av kilskrift, och det äldsta kända privatarkivet fanns i Ugarit. Från antikens Grekland är privata samlingar av litteratur kända först från 500-talet f. kr. Men även om offentliga och kungliga bibliotek fanns redan på den här tiden, som biblioteket i Alexandria, var de flesta samlingar stängda för allmänheten.

Medeltida furstars, klosters och universitetens samlingar är direkta föregångare till dagens bibliotek. Redan på 1520- talet skaffade Gustav Vasa böcker i historia, naturvetenskap, teologi och kartor mm till slottet Tre kronor i Stockholm. Hans söner ökade på boksamlingarna med böcker som ofta köptes från utlandet eller införskaffades på annat sätt.

Kungliga Biblioteket (KB) var trots allt inte kungens privata bibliotek, och det blev tydligt när KB fick status som Sveriges nationalbibliotek 1661. Inte förrän 1887 blev det ett självständigt ämbetsverk.

Till Kungliga bibliotekets webbplats

Historiskt har olika biblioteksgrupper varit skilda åt då det gäller användargrupper, katalogsystem, databaser, uppdrag och huvudmän. Under de senaste decennierna har utvecklingen inom utbildningsområdet och den nya informationsteknologin reformerat det svenska biblioteksväsendet. Kravet på utökad service och ett bättre utnyttjande av resurser har medfört ökad samverkan mellan biblioteken.

I bibliotekslagen från 2013 är det fastställt att varje kommun i landet ska ha ett folkbibliotek som främjar intresset för läsning, litteratur, utbildning mm. Kommunerna ansvarar för den verksamhet som bedrivs på folk och skolbiblioteken. Biblioteken på skolorna har som uppgift att bland annat stimulera elevernas läslust, tillhandahålla tryckt och digitalt material, lära ut källkritik samt gynna och lägga grunden till ett livslångt lärande.

Utöver kommunernas folk- och skolbibliotek finns även forskningsbibliotek vid universitet och högskolor, folkhögskolebibliotek, sjukhusbibliotek, museibibliotek, företagsbibliotek och privata bibliotek. Den regionala biblioteksverksamheten Länsbiblioteket i Västernorrland fungerar som en stödresurs för de kommunala biblioteken. Dess uppgift är att bistå de kommunala och landstingskommunala biblioteken samt samordna biblioteksverksamheten i regionen. Länsbiblioteket ingår även i den regionala fortbildningsverksamheten och samarbetar med andra regionala organisationer, institutioner och myndigheter.

Till Länsbiblioteket i Västernorrlands webbplats